Intel vs AMD

                                        


AMDPRICEINTEL
Ryzen 3950X$700

$530i9 10900K
Ryzen 3900X$430i7 10700K
Ryzen 3700X$295I5 10600K
Ryzen 3600X$230
Ryzen 3600$185i5 10400F
Ryzen 3400G$170
Ryzen 3200G$99